Glutrac

如何使用优惠券?

首先需要领取优惠券到您的账户,

 

 

进入优惠券领取页面,

 

若有优惠券兑换码,则选择兑换优惠券;

点击“领取更多优惠券”可查询更多可用优惠券。

 

 

 

 

 

 

 

 

成功领取的优惠券,将会出现在页面空白处,

 

进入下单页面,选择可用优惠券即可使用,